+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Projekt Reguły Bractwa Prasalskiego w Bolesławcu

UWAGA!

Przedstawiony poniżej tekst NIE JEST oficjalną regułą Bractwa Prasalskiego! Jest to jedynie propozycja reguły, w trakcie opracowywania, nie zatwierdzona jeszcze przez Starszyznę Bractwa, ani przez braci.

Tym niemniej tekst ten przedstawia ogólny zarys obyczajów i zasad którymi kieruje się Bractwo Prasalskie w Bolesławcu.

 

Proponowana reguła Bractwa Prasalskiego w Bolesławcu, na podstawie dawnych
dokumentów, tradycji ustnej i praktykowanych obyczajów Bractwa spisana.

 

1. Inwokacja.

ogu Ojcu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej Panience z ołtarza bolesławieckiego kościoła łaskami dzielącej oraz Wam święte patronki nasze Barbaro i Jadwigo w podzięce za 355 lat nieprzerwanego trwania Bractwa naszego, oraz z prośbą o dalszą opiekę w zamian za służbę wierną i oddaną, tę regułę bractwa spisujemy i do przestrzegania dla obecnych i przyszłych pokoleń Bractwa oddajemy.

 

2. Słowo wstępne.

ractwo nasze założone 20 VI 1653 roku od niepamiętnych czasów posiada swój obyczaj i zwyczaje przekazywane dotąd ustnie przez starszych braci młodszym. Część owych zwyczajów zatraciła swoje znaczenie i nie jest już praktykowanych, z kolei na ich miejsce weszły inne, bardziej do nowych czasów pasujące. I tak, na przykład przez władze zaborcze, niechętne organizacjom narodowym, wyłącznie do rangi organizacji przykościelnej zdegradowane, obecnie, świadome swej wielowiekowej tradycji oraz spłacając dług wobec Ojców i Dziadów naszych, którzy pomimo licznych przeciwności historii bractwo bez przerwy przy życiu utrzymali, poza służbą kościołowi nowe cele sobie stawia.

3. Cele statutowe Bractwa.

I. Bezinteresowna służba dla kościoła w dni uroczyste (wymienione dalej w dokumencie), oraz poza nimi gdy X. Proboszcz o to wniosą.
II. Opieka nad ołtarzem patronek naszych św. Jadwigi i Barbary oraz kapliczką św. Jana Nepomucena.
III. Ubranie ołtarza brackiego w uroczystość Bożego Ciała.
IV. Modlitwa za żywych i zmarłych członków Bractwa.
V. Utrzymywanie jedności Bractwa poprzez wspólne przynajmniej raz w roku biesiadowanie.
VI. Kultywowanie i utrzymywanie przy życiu tradycji i obrzędów w mieście Bolesławcu i parafii tutejszej panujących.
VII. Rozpowszechnianie i popularyzowanie historii bractwa, miasta, parafii i zamku bolesławieckiego.
VIII. Dążenie do przywrócenia miejscowości naszej praw miejskich, niesłusznie przez zaborcę rosyjskiego odebranych, za udział mieszczan w powstaniu styczniowym.

4. Siedziba, symbole i insygnia Bractwa.

horągiew Bractwa – Bractwo posiada swoją chorągiew, która znajduje się w kościele parafialnym w Bolesławcu. Na chorągwi widnieją podobizny naszych świętych patronek: św. Jadwigi z jednej i św. Barbary z drugiej jej strony. Każdy członek Bractwa winien jest chorągiew swą otaczać czcią.

ztandar żałobny – Bractwo posiada również sztandar żałobny. Sztandar ów używany jest w przypadku śmierci któregoś z braci. Odprowadza on zmarłego w kondukcie żałobnym na miejsce wiecznego spoczynku.

5. Strój członków Bractwa.

trój członków Bractwa stanowią:
Czarny garnitur (marynarka i spodnie), czarne buty, biała koszula, czarna mucha, białe rękawiczki.

O posiadanie i godny wygląd stroju każdy brat sam winien się zatroszczyć.

Strój powyższy noszony jest podczas uroczystych Mszy Św.:
-Rezurekcji
-Bożego Ciała
-Mszy za zmarłych i za żyjących członków bractwa
-Podczas przyjmowania nowych członków
-Podczas ślubów, pogrzebów i innych uroczystości każdego członka bractwa

6. Hierarchia w Bractwie.

rzede wszystkim należy zaznaczyć, iż słowo Bractwo oznacza, że wszyscy równi jako bracia jesteśmy i nikt nie jest gorszy, ni lepszy, a żaden w drodze do doskonałości nie ustaje. Dla porządku jednakże i w trosce o sprawne organizacji działanie ma ono swoje władze w postaci Starszyzny Bractwa, którą stanowią:

Starszy Bractwa- zwany „Bratem Starszym”, wybierany na roczną kadencję (z dowolną ilością następujących po sobie kadencji) w czasie Walnego Zebrania Bractwa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów lub przez aklamację. Stoi na czele bractwa, zwołuje i przewodniczy zebraniom, dba o przestrzeganie reguły, obyczajów i tradycji Bractwa, ma głos decydujący w sprawach spornych, oficjalnie przyjmuje nowych członków Bractwa, wyznacza funkcje dla braci podczas uroczystości brackich i kościelnych. Wybiera Podstarszego.
Podstarszy Bractwa- wybierany spośród braci przez Starszego Bractwa. Pomaga Starszemu w pełnieniu jego obowiązków, zastępuje go w razie choroby lub śmierci.

Sekretarz Bractwa- zwany „Bratem Sekretarzem” wybierany na roczną kadencję (z dowolną ilością następujących po sobie kadencji) podczas Walnego Zebrania Bractwa w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów lub przez aklamację. Sprawuje opiekę nad dokumentami Bractwa. Zamawia Msze Św. za żywych i zmarłych członków bractwa w dni naszych Świętych Patronek Jadwigi i Barbary lub w terminach najbliższych tym dniom. Spisuje protokół z każdego Walnego Zebrania Bractwa. Sprawuje straż nad pieczęcią Bractwa.

Skarbnik Bractwa- wybierany na roczną kadencję (z dowolną ilością następujących po sobie kadencji) podczas Walnego Zebrania Bractwa w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów lub przez aklamację. Trzyma pieczę nad skarbem bractwa, przynajmniej raz w roku na Walnym Zebraniu zdaje sprawę ze stanu kasy Bractwa, wydatków i wpływów.

Funkcje Sekretarza i Skarbnika może sprawować jedna osoba.

Starszyznę Bractwa można przyjąć lub odwołać jedynie na Walnym Zebraniu Bractwa z uczestnictwem wszystkich braci.

Ponadto Starszyzna Bractwa wraz ze wszystkimi braćmi może przyznać tytuł Brata Honorowego:

Brat Honorowy- przyjęty w poczet braci w uznaniu zasług dla bractwa, miasta lub parafii Bolesławiec poczynionych. Tytuł Brata Honorowego przyznawany jest na wniosek Starszego przy jednomyślnej zgodzie wszystkich braci – dożywotnio. Brat Honorowy reguły Bractwa ściśle przestrzegać nie musi oraz w zebraniach i obyczajach bractwa brać udziału nie ma obowiązku, jednak jego obecność na tych będzie przez Bractwo mile widzianą.

Poczet sztandarowy- stanowi brat niosący sztandar (zazwyczaj najmłodszy z Bractwa), oraz w miarę możliwości dwóch braci, w strojach Bractwa, po obu stronach sztandaru. Poczet bierze udział, w widocznym miejscu, we wszystkich uroczystościach w których bractwo oficjalnie uczestniczy. Jeśli wszyscy bracia są potrzebni do pełnienia innych funkcji z braci towarzyszących sztandarowi można zrezygnować.

Brat Młodszy- ostatni przyjęty członek bractwa (o najkrótszym stażu w Bractwie). Sprawuje tę funkcję aż do przyjęcia w poczet braci nowego członka. Jego obowiązkiem jest niesienia chorągwi bractwa podczas uroczystości i procesji kościelnych. Dba też o ołtarz bracki.

7. Przyjmowanie nowych członków Bractwa.

złonkiem bractwa może zostać mężczyzna pełnoletni, praktykujący katolik, o wzorowym sposobie życia.
Nowego kandydata może zgłosić każdy z członków Bractwa na Walnym Zebraniu. Po zaakceptowaniu przez Starszyznę i pozostałych Braci kandydat zostaje przyjęty do tzw. nowicjatu który trwa 2 lata (na wniosek Starszego i po zaakceptowaniu przez braci okres ten można skrócić do roku), podczas którego Bracia bacznie obserwują sposób życia Kandydata i zbierają o nim opinie. Po upływie nowicjatu na Walnym Zebraniu, bez udziału kandydata, Bracia rozpatrują zebrane o nim opinie i głosują w głosowaniu tajnym o przyjęciu kandydata. Decyzja o przyjęciu musi być jednogłośna. Następnie Starszy przywołuje kandydata i oznajmia mu o postanowieniu Braci. Oficjalne przyjęcie w poczet Bractwa następuje na Mszy Świętej za żyjących członków Bractwa w dzień patronki św. Barbary, podczas której kandydat składa przyrzeczenie wierności regule i posłuszeństwa Starszyźnie Bractwa, oraz otrzymuje oficjalny strój bractwa. Nowo przyjęty Brat ma obowiązek nosić sztandar Bractwa podczas uroczystych procesji kościelnych do czasu przyjęcia następnego brata.

8. Obowiązki członków Bractwa.

ażdy z członków bractwa jest obowiązany:

I. Reguły niniejszej przestrzegać.
II. Posłuszeństwo i szacunek wobec Brata starszego okazywać.
III. Dbać o zgodę i dobre relacje z innymi braćmi.
IV. Życie uczciwe i nienaganne prowadzić.
V. W uroczystości Kościelne i brackie (tj. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i całe Triduum Paschalne, Boże Ciało, Boże Narodzenie, Święto 3-go Maja, dzień św. Barbary i dzień św. Jadwigi) nabożnie we Mszy Świętej uczestniczyć.
VI. W ślubach, pogrzebach i innych uroczystościach każdego ze współbraci w stroju brackim uczestniczyć.
VII. Znać i systematycznie pogłębiać wiedzę na temat historii Bractwa, parafii, Bolesławca i zamku oraz w miarę możliwości szeroko ją rozpowszechniać.

Obowiązki powyższe Braci Honorowych nie dotyczą. Bracia będący w starszyźnie dodatkowe obowiązki mają, wymienione w punkcie „6. Hierarchia w Bractwie”.

9. Zebrania Bractwa.

ebrania bractwa zwołuje Starszy Bractwa. Starszy ma obowiązek przynajmniej raz w roku (najlepiej w okolicy św. Barbary) zwołać Walne Zebranie Bractwa w którym uczestniczyć powinni wszyscy Bracia.

Porządek Walnego Zebrania, przez Brata Starszego ustalany, powinien zawierać następujące punkty:

I. Słowo wstępne Starszego.
II. Sprawozdanie Brata Skarbnika za ubiegły rok.
III. Wybory nowych władz Bractwa.
IV. Przyjmowanie nowych członków.
V. Wolne wnioski.
VI. Dyskusja.
VII. Część nieoficjalna (poczęstunek).

Nad porządkiem zebrania czuwa Brat Starszy. Poza Walnym Zebraniem mogą odbywać się w ciągu roku zebrania pomniejsze, w których nie muszą uczestniczyć wszyscy Bracia, jednak wszyscy powinni zostać o nich powiadomieni. Każde zebranie zwołuje Starszy Bractwa lub w jego zastępstwie Podstarszy. Po każdym zebraniu powinien zostać spisany protokół zebrania w Księdze Protokołów i zatwierdzony podpisami przez Starszyznę Bractwa. Obowiązek ten spoczywa na Bracie sekretarzu.

10. Kasa Bractwa.

ractwo posiada swoją kasę. Opiekę nad kasą bractwa sprawuje Skarbnik Bractwa. Wydatki z kasy na cele statutowe może podejmować w porozumieniu ze Starszyzną Bractwa. Wydatki na cele pozastatutowe oraz znaczniejsze wydatki na cele statutowe powinny być zaakceptowane przez członków Bractwa na Walnym Zebraniu. Co najmniej raz w roku Skarbnik Bractwa jest obowiązany na Walnym Zebraniu zdać sprawę przed Braćmi o przychodach i wydatkach z kasy bractwa.

Stałe przychody do kasy brackiej stanowi:

I. Dzierżawa gruntów prasalskich.

Ponadto kasa bracka zasilana być może z dobrowolnych darowizn zarówno Braci jak i osób nie będących członkami Bractwa. Starszyzna Bractwa podczas Walnego Zebrania może wnieść o dobrowolne opodatkowanie się Braci na konkretny cel, który to wniosek musi być przyjęty jednomyślnie, przez wszystkich Braci. Bracia bez stałego źródła dochodów oraz w ciężkiej sytuacji finansowej mogą z tego obowiązku zostać zwolnieni.

11. Słowo końcowe.

szelkie sprawy nieporuszone w niniejszej Regule a dla życia Bractwa istotne będą regulowane poprzez ustawy i rozporządzenia na Walnym Zebraniu Bractwa przez braci przyjęte. Reguła powyższa po uprzednim przez Starszyznę Bractwa poprawieniu i uzupełnieniu, na Walnym Zebraniu Bractwa pod głosowanie punkt po punkcie, lub w całości zostać powinna poddana. Po przyjęciu przez Braci, w dzień Patronki Bractwa, uroczyście, w kościele, podczas Mszy Św. za żyjących członków Bractwa powinna zostać Bractwu nadana.